PRIVACYVERKLARING Ambachtelijk Gouda

Persoonsgegevens
Deze verklaring is bedoeld voor de klanten en/of leveranciers van Ambachtelijk Gouda. In deze verklaring wordt nader ingegaan op de wijze waarop Ambachtelijk Gouda omgaat met de door u verstrekte persoonsgegevens. Een "persoonsgegeven” zegt iets of zou iets kunnen zeggen over een natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naw-gegevens, e-mailadressen, ip-adressen, telefooonnummers. 

Ambachtelijk Gouda vraagt aandacht voor het feit dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden verzameld en worden gebruikt omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

 

Doorgifte aan derden 
Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden.

 

Direct marketing 
Indien u ons toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe activiteiten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

 

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u geen klant bent geworden (of wij niet van u) dan zullen uw persoonsgegevens uiterlijk twaalf maanden na ons laatste contact worden verwijderd. 

Indien u wel klant bent geworden (of wij van u) dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

 

Uw rechten
U heeft het recht:

 

Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Ambachtelijk Gouda
Stavorenweg 5 – 2803 PT Gouda
Telefoon nummer 0182-516494
info@drietandgouda.nl

 

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is ingegaan per 25 mei 2018. Ambachtelijk Gouda behoud zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zal Ambachtelijk Gouda u daar van op de hoogte brengen.